วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
 

ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประจำปีงบประมาณ 2554
ของเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร
…………………………                                                      
ด้วยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน  1 เครื่อง  ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ กำหนดราคากลางพัสดุที่ซื้อครั้งนี้ในราคาไม่เกินเครื่องละ 120,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  (ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบล
         2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลนิคม      ทุ่งโพธิ์ทะเล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม             ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองเสนอราคา
1. ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ในวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2554  ถึงวันที่  
15 สิงหาคม  2554 ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึงเวลา 16.30  น.  
2. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ชั้น 2  (ห้องหลวงพ่อคูณ) วันที่  16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.

/กำหนดเปิดซอง...  

- 2 –

กำหนดเปิดซองเสนอราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร              ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ชั้น  2  ( ห้องหลวงพ่อคูณ)   ในวันที่  17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  (โดยถือเวลาตามนาฬิกาของที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นเวลามาตรฐาน)  
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ 200.-บาท   ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ระหว่างวันที่  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  ถึงวันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2554  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.หรือทาง www.nktp.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
0-5573-6045 ต่อ 16  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554                      (นายมานัตย์   ทองแจ่ม)
                      นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  4/2554    
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประจำปีงบประมาณ 2554
ของเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร
ตามประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2554  
..........................………………………..
ด้วยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “เทศบาล”  มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน  1 เครื่อง  ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้  กำหนดราคากลางพัสดุที่ซื้อครั้งนี้ในราคาไม่เกินเครื่องละ 120,000.-บาท                     (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  (ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ                    ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 )
      ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เคยเป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                      1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1  แบบรูปรายการละเอียด
1.2  แบบใบเสนอราคา
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย
1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6  ………………………

        2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ   และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเสนอราคากับเทศบาลตำบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย                เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                                                                                                                               / 3. หลักฐาน...

                                                  

-2-
3 หลักฐานการเสนอราคา
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                      3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)
4.  การยื่นซองสอบราคา
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
       ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      30       วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเส นอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน    30    วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อก  และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  จำนวน  1 เครื่อง  ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล๊อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 7 วัน


                                                                                                                              / 4.5  ผู้เสนอราคา....
                                                     -3-

  4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ...............-............(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2554”
โดยยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  รายละเอียดดังนี้
4.7.1   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  2554     ถึงวันที่ 15 สิงหาคม  2554 ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30   น.    (เว้นวันหยุดราชการ)
4.7.2  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ห้องหลวงพ่อคูณ)  ในวันที่   16  สิงหาคม  2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.
และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม  2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ห้องหลวงพ่อคูณ)  เมื่อพ้นกำหนดเวลา        ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ ราคาต่อหน่วย)
5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ   4   แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น
5.3  เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ                    หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4)  ราคาที่มีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้

5.4 ในการตัดสิน.....
                                                                      -4-

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลทรงไว้ซึ่งมีสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทำสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ภายใน 5  วัน ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5 วัน ทำการของ                ทางราชการหรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญา ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
    ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4
4. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7.  อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ............0.20.........ต่อวัน
8.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง    
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า                   1 ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
               9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้   ประจำปีงบประมาณ  2554                    ของเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
9.2  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวีภายใน   7   วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือซื้อของจากต่างประเทศ    เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี
9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ  6  เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย  (ถ้ามี )  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
9.4  เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลวันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2554 เวลา 16.06 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 1279 ท่าน