วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2554  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

ทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสะสม
ทรัพย์สินต่าง ๆ  ตามงบทรัพย์สิน 37,595,214.00 ทุนทรัพย์สิน 37,595,214.00

ภาระผูกพัน หนี้สิน
รายได้ค้างรับ 44,154.00 รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1) 186,009.45
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย 748,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 748,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม -   รายจ่ายรอจ่าย  (หมายเหตุ 3) 717,000.00
เงินคงเหลือ เงินรับฝากต่างๆ  (หมายเหตุ 4) 556,061.95
เงินสด -   เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5) 10,910,949.62
เงินฝากคลังจังหวัด -   เงินสะสม  30  กันยายน  2554 (หมายเหตุ 6) 17,116,302.61
เงินฝากธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่  621-0-08695-0 4,134,638.97
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่  336-2-97843-2 25,274,404.61
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่  336-2-62430-6 19,601.19
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่  336-2-61175-3 13,524.86 29,442,169.63
67,829,537.63 67,829,537.63


 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2554 เวลา 18.17 น. โดย คุณ สาคร เนื่องพุกก์

ผู้เข้าชม 1693 ท่าน