วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
 

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นสถานที่ที่ดูแล  ให้การเตรียมความพร้อมและให้การศึกษาแก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี โดยมีความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายโอกาสการเตรียมความพร้อม  และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป
          การเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น จึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มาตรฐานด้านบุคลากร   มาตรฐานด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัย  มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  มาตรฐานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  และมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน  
อาศัยอำนาจความตาม  มาตรา ๑๖ (๑๐) (11)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และมาตรา 67 (5) (6)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจัดให้โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ขึ้น  

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2555 เวลา 16.57 น. โดย คุณ สุมาลี กสินรัมย์

ผู้เข้าชม 5573 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย