วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม
 
 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม  
 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527  บ้านหนองขาม (บริเวณคลองนา)  หมู่ที่  4  
บ้านหนองขาม   สันฝายสูง   2.00 เมตร  ผนังข้างสูง  3.50  เมตร  กว้าง  15.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   สถานที่ดำเนินงาน  
หมู่ที่ 4  บ้านหนองขาม  ตำบลหัวถนน  อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร  งบประมาณตั้งไว้ 595,600.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   และประมาณราคากลางไว้เป็นจำนวนเงิน   633,618.- บาท
(หกแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินงาน  45  วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา 10.05 น. โดย คุณ วรรณภา วรรณพันธ์

ผู้เข้าชม 2397 ท่าน