หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
   
 
กพ 0023.3/ว 1795 การจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานและประมวลผลภาพโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 1758 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 เม.ย. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 1760 ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน  [ 3 เม.ย. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 1733 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563  [ 3 เม.ย. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 1735 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว163 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว162 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง 2 หรือ 4  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/3232 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว 161 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว 160 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครวิด 19  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/3214 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 1702 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
กพ0023.5/ว 1676 นวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease : COVID-19  [ 31 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ0023.5/ว 1675 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease : COVID-19  [ 31 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 1317 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ  [ 31 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/3155 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 เพื่มเติม ประจำเดือนกุมพาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว 1659 3-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว 1659 4-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 645
   

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10