หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 


 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงอะไร ?
  น้ำเพื่อการเกษตร
  น้ำเพื่อการบริโภค
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน หมู่ที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนใหญ่ -บ้านหนองขาม ม.6 [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
 
กพ 0023.5/ว 326 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3209 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3193 การดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3122 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชั่น พ้นภัย [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 3164 1-การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 3164 2-การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 3165 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด – 19 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3136 ยกเลิกและแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3163 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 3140 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3138 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3101 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3076 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้  [ 24 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3077 ขอความร่วมมือและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3050 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3051 มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3052 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม นม กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เด็กรหัส G [ 23 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3060 ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3061 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]   
 
 
ดอกไม้จันทน์
ปราชญ์ชาวบ้าน เห็ดฟาง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหล [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองพิไกร [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.หนองปลิง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ปากดง [ 4 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.อ่างทอง ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cov [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเส [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อถ้ำ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม โครงการส่งเสริมบำรุง พระพุทธศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนา (เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูช [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองพิไกร แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1698  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 854  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
ขอเชิญ  ประชาชน  /  เจ้าหน้าที่  ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 
 
     
 
  สำหรับประชาชน   สำหรับเจ้าหน้าที่