หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 

 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
                      เรื่อง  สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
                                ………………………………….

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ  นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
                              
  

                                (นายสุเทพ    ไรเกษ)
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน


 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 11.35 น. โดย คุณ สาคร เนื่องพุกก์

ผู้เข้าชม 647 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10