หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 


 
ตำบลหัวถนนมีสภาพพื้นที่โดยรวมเป็นแบบชนบท เส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นถนนดิน ถนนลูกรังและถนนคอนกรีตบางส่วน สำหรับถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ข้างเคียง ได้แก่

ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท กพ. 4014 ) สายปากดง – ท่าขึ้น

ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท กพ.1023 ) สายท่าพุทรา - ตีนดง

ถนนลาดยาง สายหัวถนน - บ้านหนองไก่ฟ้า (ใช้งบประมาณของ อบจ.)

ถนนลาดยาง สายหัวถนน - คลองสมบูรณ์ (ใช้งบประมาณของ อบจ.)

ถนนลาดยาง (กพ.ถ 88 - 002) สายโนนดุม (ใช้งบประมาณของ อบจ.)

ถนนลาดยาง สายโนนดุม - โนนเพิ่ม (ใช้งบประมาณของ อบจ.)

ถนนลาดยาง สายหนองขาม - คลองยาง (ใช้งบประมาณของ อบจ.)

ถนนลาดยาง สายโรงแป้ง - หนองโมก (ใช้งบประมาณของ ทางหลวงชนบท,อบจ.)
สำหรับถนนภายในหมู่บ้าน แยกเป็น ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 36 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 47 สาย
  (ข้อมูลจาก กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ณ ปี พ.ศ. 2560)
สภาพถนนลาดยางในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ มีการซ่อมแซมโดยการเททับพื้นผิวถนนที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ระดับหนึ่ง ส่วนถนนลูกรังจะชำรุดเสียหายมากเป็นหลุม เป็นบ่อมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการซ่อมแซมโดยนำลูกรังมาเททับบริเวณที่ชำรุดเสียหาย เป็นการบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นเท่านั้น
 
 
 
 


 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลองนา เป็นลำคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่ 5 หมู่1 หมู่ 6 หมู่ 8 และหมู่ 4 ตำบลหัวถนน ไหลลงคลองแม่กะชัย

ลำคลองหนองกระทุ่ม - แม่กะชัย เป็นลำคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่ 7 หมู่ 3 หมู่ 2
หมู่ 8 และหมู่ 4 ตำบลหัวถนน ไหลลงคลองแม่กะชัย

ลำคลองหน้าโรงแป้ง - แม่กะชัย เป็นลำคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่ 5 หมู่ 9 หมู่ 7 หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 4 ตำบลหัวถนน ไหลลงคลองแม่กะชัย