หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกฤติยา บรรพตธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หัวถนน
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
โทร : 088-282-6492
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกฤติยา บรรพตธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-282-6492


นางสาวมัสยา ภู่ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 065-295-1654


นางสาวปรีชารัตน์ เมฆฉาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 091-884-1899


นายทัศนัย ศรีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-560-1962